กิจกรรมการแข่งขันที่ อุบลราชธานี เขต 4 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ลำดับ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับ โรงเรียน นักเรียน ผู้สอน คะแนน เหรียญ  
ลำดับ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับ โรงเรียน นักเรียน ผู้สอน คะแนน เหรียญ  
1 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงนัชชา ประมูลทรัพย์ นางสุพิชฌาย์ หิรัญประภา 87.00 ทอง-อันดับ 4
2 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงอรฤทัย ด้วงทอง 78.00 เงิน-อันดับ 12
3 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายภูวิชย์ จิตนะ นางสาวมาลัยพร เครือทอง 78.00 เงิน-อันดับ 12
4 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงปานวาด ภาระหอม 78.00 เงิน-อันดับ 12
5 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ปฐมวัย โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงสุนารี สาจันทร์ 82.40 ทอง-อันดับ 5
6 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ปฐมวัย โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กชายวรภัทร ทองขาว 82.40 ทอง-อันดับ 5
7 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ปฐมวัย โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงกมลพร พิมพ์สุทธิ์ นางมลฤดี คำกันหา 82.40 ทอง-อันดับ 5
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการอ่าน ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงจิตสุภา พงษ์พุฒ นางสาวทัศนีย์ สุพล 85.66 ทอง-อันดับ 3
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการอ่าน ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงปานชนก ก้อนทองดี นางชวนพิศ กิ่งสาทน 82.66 ทอง-อันดับ 7
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมคัดลายมือ ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงภัททิยา ไขสังเกต นางอาภัชลี ศรีรัตน์ 83.50 ทอง-อันดับ 1
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมคัดลายมือ ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงชมพูนุช อุพันทา นางจันทราพร อรรถเวทิน 79.00 เงิน-อันดับ 1
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมเรียงความ ม.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เด็กหญิงสุนิสา ทองสิน นางสาวศิรินันท์ แก่นจันทร์ 53.00 --อันดับ 3
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมเรียงความ ม.4-6 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา นางสาวสุกัญญา ปะทันยะ นางสาวศิรินันท์ แก่นจันทร์ 60.00 ทองแดง-อันดับ 1
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่) ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงอพิยดา สินธุชัย 73.00 เงิน-อันดับ 1
15 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่) ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กชายกฤติพงศ์ แตงโสภา นางสาวบุษพร พิมพ์วงค์ 73.00 เงิน-อันดับ 1
16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงจีรัชฌา ธีรจางคพิชัย นางนันทวดี แสงกล้า 66.33 ทองแดง-อันดับ 2
17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงดวงภรณ์ พิมพ์เพ็ง นางพัทรียา จันทป 83.67 ทอง-อันดับ 2
18 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายกฤตปุญญา เจริญศิลป์ นางสาวธมลวรรณ พันธ์เพ็ง 67.50 ทองแดง-อันดับ 1
19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงพชรพร กาษี นางรำไพ วงคำตา 0.00 ไม่เข้าร่วม
20 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ม.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา นางสาวกัญญารัตน์ เผือกสะอาด นางสาวศิริวรรณ จันทะเสน 0.00
21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ม.4-6 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา นางสาวรัตติยา มาคะวงค์ นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์ 0.00
22 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงกัลยมลล์ สีหะนันท์ นางมลนิกา ชัยพงษ์ 90.00 ทอง-อันดับ 3
23 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-6 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา นางสาวสรุตา วันทรวง นางพิมพ์รดา หงษ์อินทร์ 50.00 --อันดับ 1
24 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงธัญภา โคตรเมือง นางนวพรรษ ทักษิณกานนท์ 0.00 ไม่เข้าร่วม
25 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงธัญรดา บุรีพันธ์
26 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงทิมทอง เดชแก้ว นางพัทรียา จันทป
27 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงชลิตา สุวรรณสุข นางสุริยันต์ ศิริวงศ์ 77.50 เงิน-อันดับ 1
28 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงชลลดา แก้วมณี นางวันเพ็ญ สัตยากูล 77.50 เงิน-อันดับ 1
29 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายธนวินท์ บุญไธสง 77.50 เงิน-อันดับ 1
30 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา นางสาวปิยวรรณ น้อยตา 60.00 ทองแดง-อันดับ 2
31 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา นางสาววนิดา หล้าแดง นางสาวราตรี ธรรมราช 60.00 ทองแดง-อันดับ 2
32 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา นางสาวนภัสวรรณ แท่นทอง นางสาวศิริพร อินทร์ทรีย์ 60.00 ทองแดง-อันดับ 2
33 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เด็กหญิงลักษ์สุดา ขันทอง 0.00 ไม่เข้าร่วม
34 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เด็กหญิงสโรชา ทาสะงัด นางสาวสุกัญญา แซ่ลี้ 0.00 ไม่เข้าร่วม
35 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เด็กหญิงวริศรา ชอบดี 0.00 ไม่เข้าร่วม
36 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงเจนจิรา กล้าหาญ 83.75 ทอง-อันดับ 2
37 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงชรัตดา จันทิมาตย์ 83.75 ทอง-อันดับ 2
38 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงสุดาพร อุณาศรี นางสาวกัญญภัค วงค์คำ 83.75 ทอง-อันดับ 2
39 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงอินทิรา บุปผาวาส 90.00 ทอง-อันดับ 1
40 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงสุภัชชญา จันทิมาตย์ นางนุชนภา ทัพซ้าย 90.00 ทอง-อันดับ 1
41 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงธัญา แอนโก นางสาวกัญญภัค วงค์คำ 90.00 ทอง-อันดับ 1
42 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เด็กชายพุฒิพงศ์ ไชยมาตร 0.00 ไม่เข้าร่วม
43 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เด็กชายอภิชาติ ทะวะเงิน นางดรุณลักษณ์ หาริัย 0.00 ไม่เข้าร่วม
44 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-3 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กชายรชต มาดาสิทธิ์ นางอุไรพร เถื่อนโยธา 80.00 ทอง-อันดับ 2
45 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายธนาวุฒิ จอดนอก นางสุภาวดี นามสว่าง 80.00 ทอง-อันดับ 2
46 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา นายประกาศิต โตนันท์ นายรังสรรค์ ศรีโคตร
47 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ : ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เด็กชายธวัชชัย นาคชัย 0.00 ไม่เข้าร่วม
48 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ : ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เด็กหญิงแก้วใจ ขันทะวัต 0.00 ไม่เข้าร่วม
49 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ : ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เด็กหญิงประภัสรา อัคบุตร นายรังสรรค์ ศรีโคตร 0.00 ไม่เข้าร่วม
50 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ : ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงณัฐธิชา พัฒนี 87.33 ทอง-อันดับ 1
51 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ : ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงจุฑามาศ พรมวงษ์ นางสาวธีรณินทร์ ธวัชกุล 87.33 ทอง-อันดับ 1
52 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ : ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงกัลยาณี แสนทวีสุข นางรจรินทร์ แสนทวีสุข 87.33 ทอง-อันดับ 1
53 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายเสนีย์ สาธรพันธ์ นางสุภาวดี นามสว่าง 90.20 ทอง-อันดับ 1
54 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายกฤชชัย จันทุมา นายนคร จันทร์สอน 90.20 ทอง-อันดับ 1
55 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายพงศ์ดนัย แดนดี นางสาวบัวสอน อินทร์ลี 76.00 เงิน-อันดับ 1
56 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายโสภณ สายโสภา นางสุภาวดี นามสว่าง 72.00 เงิน-อันดับ 2
57 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กชายเปรมศกลวัฒน์ โชคดี นางสาววิไลวรรณ ทองเรือง 88.75 ทอง-อันดับ 2
58 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงณิศรา โสภากุ นางฐิติรัตน์ สูนานนท์ 90.25 ทอง-อันดับ 1
59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงธัญชนก เห็มเคน 88.20 ทอง-อันดับ 6
60 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายศุภวงศ์ สายประเสริฐ นางสาวเสาวลักษณ์ สังกะเพศ 88.20 ทอง-อันดับ 6
61 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงสุภกานต์ บุญชัยแสน 84.00 ทอง-อันดับ 7
62 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายพุฒิพงศ์ โพนทัน นางสาวปทุมวดี สมดี 84.00 ทอง-อันดับ 7
63 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันสวดมนต์แปล ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงพัชรินทร์ สมวงค์ 90.00 ทอง-อันดับ 1
64 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันสวดมนต์แปล ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงศุภลักษณ์ ธานี 90.00 ทอง-อันดับ 1
65 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันสวดมนต์แปล ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงลลิตา โสวรรณ นางวันเพ็ญ พรหมดี 90.00 ทอง-อันดับ 1
66 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันสวดมนต์แปล ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงณัฐณิชา ทานะสิทธิ์ นางสมัชชา โสพัฒน์ 90.00 ทอง-อันดับ 1
67 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันสวดมนต์แปล ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงสุธิดา คูณทัน 90.00 ทอง-อันดับ 1
68 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันสวดมนต์แปล ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงศุธิมา มงคลนำ 90.00 ทอง-อันดับ 1
69 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันสวดมนต์แปล ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงธมลรัตน์ บุญมั่น 90.00 ทอง-อันดับ 1
70 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันสวดมนต์แปล ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงพัชริดา เทพวงศ์ 90.00 ทอง-อันดับ 1
71 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันสวดมนต์แปล ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงระพีพัฒน์ มนเทียรอาสน์ 90.00 ทอง-อันดับ 1
72 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแข่งขันสวดมนต์แปล ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงณิชาภา ชาวระนอง 90.00 ทอง-อันดับ 1
73 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงสุกัญญา คะหะชาติ 65.00 ทองแดง-อันดับ 3
74 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงบัณฑิตา ชนะพล นายณดล วงค์หมั้น 65.00 ทองแดง-อันดับ 3
75 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กชายนิรุท คุณวงค์ 60.67 ทองแดง-อันดับ 7
76 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กชายคุณากร จารุการ นายฉลาด แสนทวีสุข 60.67 ทองแดง-อันดับ 7
77 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงรุจีพร ทองคำห่อ 72.50 เงิน-อันดับ 5
78 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงปฑิตตา สุรินโยธา นายนคร จันทร์สอน 72.50 เงิน-อันดับ 5
79 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายปราชญ์นิติ ศรีปราชญ์ นายนคร จันทร์สอน 91.25 ทอง-อันดับ 2
80 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายรัฐภัทร์ ศรีปราชญ์ 91.25 ทอง-อันดับ 2
81 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กชายอดิรุจ พูลศรี 91.60 ทอง-อันดับ 1
82 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงน้ำฝน คุณสมบัติ นายอนุกูล แพงช่วย 91.60 ทอง-อันดับ 1
83 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กชายเศกสรรค์ ภิชชาติ 91.60 ทอง-อันดับ 1
84 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงปัณณภัทร ชูรัตน์ นางสุดาภรณ์ ทองไสล 85.30 ทอง-อันดับ 4
85 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงศิริวรรณ เจริญราช นายอนุกูล แพงช่วย 95.30 ทอง-อันดับ 1
86 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงวัชรียา จันทรวิวัฒน์ 87.60 ทอง-อันดับ 2
87 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงน้ำฝน คุณสมบัติ นายอนุกูล แพงช่วย 87.60 ทอง-อันดับ 2
88 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เด็กหญิงปานทิพย์ นีระมนต์ 74.60 เงิน-อันดับ 1
89 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา เด็กหญิงวาสนา ช่วงชัย นายเอกชัย พิณทอง 74.60 เงิน-อันดับ 1
90 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-6 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา นายนันทวัฒน์ ไชยมาตร์ นายเอกชัย พิณทอง 56.00 --อันดับ 0
91 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงธนาภรณ์ ทองพิมพ์ นายอนุกูล แพงช่วย 85.33 ทอง-อันดับ 2
92 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป.1-6 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา เด็กหญิงกนกวรรณ อินลี นายอนุกูล แพงช่วย 78.00 เงิน-อันดับ 1
93 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง (การแข่งขันเดียวโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายสิริวัฒน์ แสงสุกวาว นายวิริยะ วัฒนดิลก 88.00 ทอง-อันดับ 2
94 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง (การแข่งขันเดียวโหวด) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายธนภัทร หลักคำ นายวิริยะ วัฒนดิลก 92.00 ทอง-อันดับ 1
95 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง (การแข่งขันเดียวพิณ) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายธนพัฒน์ เขตนอก นายวิริยะ วัฒนดิลก 91.00 ทอง-อันดับ 1
96 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง (การแข่งขันเดียแคน) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายสุธี สิงห์เปี้ย นายวิริยะ วัฒนดิลก 91.00 ทอง-อันดับ 1
97 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงณัฐนิชา ใยมุง นางนราพร วัฒนดิลก 92.00 ทอง-อันดับ 1
98 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ ดีเมืองปัก 92.00 ทอง-อันดับ 1
99 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายสุธี สิงห์เปี้ย 92.00 ทอง-อันดับ 1
100 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงจิรสุดา โพธิ์ศิริ นางสาวณภัทร จันทะชาลี 92.00 ทอง-อันดับ 1
101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายปรเมศวร์ กลางมงคล 92.00 ทอง-อันดับ 1
102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายสิริวัฒน์ แสงสุกวาว 92.00 ทอง-อันดับ 1
103 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงจิตรประภัสสร วงศ์กุลโชติ นางสาวเสาวลักษณ์ สังกะเพศ 92.00 ทอง-อันดับ 1
104 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงบุญสิตา สุภาจันทร์ 92.00 ทอง-อันดับ 1
105 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงวีรภัทราภรณ์ แสนทวีสุข 92.00 ทอง-อันดับ 1
106 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงศศิธร คำมุงคล 92.00 ทอง-อันดับ 1
107 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงกาญจนา ลาดละคร นายวิริยะ วัฒนดิลก 92.00 ทอง-อันดับ 1
108 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายนันทภพ ยืนยิ่ง 92.00 ทอง-อันดับ 1
109 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายวชิรวิทย์ กุลบุญญา 92.00 ทอง-อันดับ 1
110 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชนะเนตร 92.00 ทอง-อันดับ 1
111 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายกฤติน สง่าจิตร นายสุวิทย์ หอมสมบัติ 92.00 ทอง-อันดับ 1
112 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายนันทภพ ดาราคำ 92.00 ทอง-อันดับ 1
113 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายยศภัทร กุลบุญญา 92.00 ทอง-อันดับ 1
114 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายเรืองศักดิ์ พันธุ์โชติ 92.00 ทอง-อันดับ 1
115 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายนรธิป นนทไสย์ 92.00 ทอง-อันดับ 1
116 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงมณีนา บุญมาวัด 92.00 ทอง-อันดับ 1
117 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงเนตรธิดา ศรีหวาด 92.00 ทอง-อันดับ 1
118 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายธนภัทร หลักคำ 92.00 ทอง-อันดับ 1
119 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายภัทรชัย กายแก้ว 92.00 ทอง-อันดับ 1
120 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงอมราวดี เวียงคำ 92.00 ทอง-อันดับ 1
121 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายธนพัฒน์ เขตนอก 92.00 ทอง-อันดับ 1
122 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงภัณฑิรา โยธิน 92.00 ทอง-อันดับ 1
123 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายอภิชาติ เพิ่มศรี 92.00 ทอง-อันดับ 1
124 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงติณณา สันตินัย 92.00 ทอง-อันดับ 1
125 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงพิมพ์หทัย บุญนำ 92.00 ทอง-อันดับ 1
126 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) ป.1-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงอติกานต์ จำปาแพง 92.00 ทอง-อันดับ 1
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายแทนไท สมใจเพ็ง 94.00 ทอง-อันดับ 1
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายชัยวัฒน์ ประพันธ์พจน์ 94.00 ทอง-อันดับ 1
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายอชิระ แฉ่งใจ 94.00 ทอง-อันดับ 1
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายพิทักษ์เขต กอทอง 94.00 ทอง-อันดับ 1
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายธีรศักดิ์ โทนันท์ 94.00 ทอง-อันดับ 1
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายคุณานนท์ หาคำ นายเผด็จ แฉ่งใจ 94.00 ทอง-อันดับ 1
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายวัชรพล บรรณา 84.66 ทอง-อันดับ 2
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายวชิรวิช วงษ์ประสานต์ 84.66 ทอง-อันดับ 2
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายรฐนนท์ โพธิ์จันทร์ 84.66 ทอง-อันดับ 2
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายนัชพล สุภาจันทร์ 84.66 ทอง-อันดับ 2
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายณัฐพร ทองอ่อน นายเผด็จ แฉ่งใจ 84.66 ทอง-อันดับ 2
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายศิวกร สมใจเพ็ง 84.66 ทอง-อันดับ 2
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน -การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2 เด็กหญิงนลินนิภา ทองคำพิมพ์ 70.00 เงิน-อันดับ 4
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน -การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2 เด็กหญิงวิรงรอง พิพัฒน์กษีร นางสาวชนิตปรียา ทองสุข 70.00 เงิน-อันดับ 4
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน -การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ2 เด็กหญิงปลายฟ้า สายสุ้ย นางสาวดวงใจ สุทโธ 70.00 เงิน-อันดับ 4
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายพันวิชิต พร้อมสุข 0.00
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายนราวิชญ์ แสนทวีสุข นางนวพรรษ ทักษิณกานนท์ 0.00
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กชายสุชาธิษณ์ ประเสริฐศรี 90.00 ทอง-อันดับ 1
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.4-6 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เด็กหญิงอาภารัตน์ ศรีเกลื่อน นางสุภาวดี นามสว่าง 90.00 ทอง-อันดับ 1