กิจกรรมการแข่งขันที่ มุกดาหาร ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

ลำดับ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับ โรงเรียน นักเรียน ผู้สอน คะแนน เหรียญ  
ลำดับ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขัน ระดับ โรงเรียน นักเรียน ผู้สอน คะแนน เหรียญ  
1 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย อนุบาลปัญญานันท์ เด็กหญิง แพรวา พฤกษาสิทธิ์ นางสาวเอ็มอร บัณฑิตพานิชย์ 73.50 เงิน-อันดับ 12
2 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลดอนตาล เด็กชายอุดมวิทย์ ซาผู คุณครูจุฑามาศ ศรีลาศักดิ์ 74.20 เงิน-อันดับ 15
3 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลดอนตาล เด็กหญิงวิภาวี ผิวเหลิอง 74.20 เงิน-อันดับ 15
4 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลดอนตาล เด็กชายภัทรพล ชารีบุตร 74.20 เงิน-อันดับ 15
5 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กมุกดาหาร เด็กหญิงพิชญาวดี ปราณี 78.20 เงิน-อันดับ 6
6 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กมุกดาหาร เด็กหญิงวิลัตติกา ผลสว่าง นางจิตตา กล้านา 78.20 เงิน-อันดับ 6
7 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กมุกดาหาร เด็กหญิงกัญญานัฐ ทองการ 78.20 เงิน-อันดับ 6
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการอ่าน ป.1-3 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กหญิงประภาวรรณ วงค์โหง่น นางเอื้องนภา สุวรรณไตรย์ 82.66 ทอง-อันดับ 6
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมการอ่าน ป.4-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงรสิตา จิตนิยม นางอาลาม พิมพ์พรหม 80.00 ทอง-อันดับ 9
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงพิชญ์กาล พื้นพรหม นางสาวเกษราภรณ์ อุปพงษ์ 85.00 ทอง-อันดับ 4
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.1-3 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย เด็กหญิงศรัญญา อุคำ Mr.Charlie Dag-ing 74.00 เงิน-อันดับ 4
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ป.4-6 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย เด็กหญิงกฤตพร คุณพูล Mr.Charlie Dag-ing 70.33 เงิน-อันดับ 4
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.1-3 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีสมบูรณ์พงษ์ นางสาวอำพร ศรีหาบัว 0.00
14 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม Spelling Bee ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กหญิงปุณณดา โมราสุทธิ์ Mr.Dindo Bartolome 20.00 --อันดับ 0
15 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงกมลกานต์ คนไว Miss Demetria Lucia Calzo 92.00 ทอง-อันดับ 1
16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงปูนเดือน ภมรศุภกุล นางจุไรรัตน์ แกว่นถิ่นภู 72.50 เงิน-อันดับ 1
17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ป.4-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงจนิสตา เปี่ยมสง่า นางทัศวัลย์ ทุมนัต
18 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ป.4-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงปานตะวัน ถิตย์ฉาย
19 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กชายกิตติเชษฐ์ ดังธนกุล นางสาวนงนุช มาหนองโดน 75.00 เงิน-อันดับ 2
20 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กชายภัทรกฤต สามาอาพัฒน์ นางสาวนงนุช มาหนองโดน 75.00 เงิน-อันดับ 2
21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงพิชชานันท์ มุทุกันต์ 75.00 เงิน-อันดับ 2
22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1-3 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กชายเป็นโชค บุญศรี นางสิน สุเลิศ 78.00 เงิน-อันดับ 1
23 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กชายกรพงศ์ สุกฤตานนท์ นางคำใส สุพร 78.00 เงิน-อันดับ 1
24 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ : ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กชายเจตภูมินทร์ เชื้อสาวะถี นางสาวจีรวรรณ์ อันพันลำ 83.00 ทอง-อันดับ 3
25 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ : ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กหญิงขวัญฤทัย กลางประพันธ์ 83.00 ทอง-อันดับ 3
26 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ : ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กหญิงจุรีเกศ สุวรรณไตรย์ 83.00 ทอง-อันดับ 3
27 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 อนุบาลคำชะอี ด.ช.ธนวิทย์ จันปุ่ม นางขวัญเรือน วังคะฮาต 80.00 ทอง-อันดับ 3
28 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กชายศุภชัย อุปัญญ์ นางขวัญเรือน วังคะฮาต 80.00 ทอง-อันดับ 2
29 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุพร เด็กชายธนพัฒน์ คำมุงคุณ
30 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุพร เด็กหญิงอภิชญา เสนาพันธ์ นางสาวเปรมฤทัย สุพร
31 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงหทัยทิพย์ ศรีทิพย์ 93.50 ทอง-อันดับ 1
32 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กชายกิตติพิชญ์ กรณวงศ์ นายประพันธ์ ประครองสุข 93.50 ทอง-อันดับ 1
33 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กชายพีระยุทธ สะอาดเอี่ยม 95.00 ทอง-อันดับ 2
34 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงกวินท์สิริ วรวิรุฬห์วงศ์ นายประพันธ์ ประครองสุข 95.00 ทอง-อันดับ 2
35 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงสิริกานต์ ธ.น.กลม 87.00 ทอง-อันดับ 2
36 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงวิลาศิณี วงศ์ศรีทา 87.00 ทอง-อันดับ 2
37 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงนภัสสร หิมะ 87.00 ทอง-อันดับ 2
38 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กชายชนินทร จันปุ่ม นายธีรชัย ว่องไว 87.00 ทอง-อันดับ 2
39 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีสุภัทรกุล นายถาวร วงศ์สีลา 87.00 ทอง-อันดับ 2
40 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงพิชญาภัค แสงศรี นายแก่นปัญญา ยืนยง 85.30 ทอง-อันดับ 3
41 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงกิ่งกาญจน รัตนเนตร 85.30 ทอง-อันดับ 3
42 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงสิริกันยา กันเที่ยง 85.30 ทอง-อันดับ 3
43 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงนันทัชพร จันทร์เผือก 66.00 ทองแดง-อันดับ 2
44 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กชายพชรภณ เดชกุญชร นายวชิราวุธ จันทร์เพ็ง 66.00 ทองแดง-อันดับ 2
45 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงณัชชา เสียงเย็น 87.67 ทอง-อันดับ 2
46 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงชัญญา ปิติอลงกรณ์ 66.50 ทองแดง-อันดับ 10
47 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงพิชญ์กาล พื้นพรหม นายพงษ์เพชร จันลาภา 66.50 ทองแดง-อันดับ 10
48 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กชายกิตติพิชญ์ วรรณสินธุ์ 91.63 ทอง-อันดับ 1
49 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กชายสมประสงค์ แก่นม่วง นายพงษ์เพชร จันลาภา 91.63 ทอง-อันดับ 1
50 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กชายวัชรินทร์ สายทอง 90.00 ทอง-อันดับ 1
51 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กชายวิทวัส สุพร 90.00 ทอง-อันดับ 1
52 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กชายศิรชัช วังคะฮาต นายจักรนรินทร์ ตู้เชียงเพ็ง 90.00 ทอง-อันดับ 1
53 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ซอด้วง) ป.1-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กชายปณิธาน บุรัตน์ นายพรชัย เสียงล้ำ 58.67 --อันดับ 2
54 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ซออุ้) ป.1-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กชายไอยเรศ ไตรยวงศ์ นายพรชัย เสียงล้ำ 54.00 --อันดับ 0
55 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ขิม 7 หย่อง) ป.1-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงมัชฌิมา กุลวงศ์ นางนาฏศิลป์ ปกรณ์ศิริ 72.33 เงิน-อันดับ 1
56 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ขลุ่ยเพียงออ) ป.1-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กชายอาณกร ดวงใจ นายพรชัย เสียงล้ำ 60.67 ทองแดง-อันดับ 2
57 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงอภิชญา ยืนยั่ง นางทิพวรรณ ราชริวงศ์ 85.00 ทอง-อันดับ 3
58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ป.1-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กหญิงวิชญาดา แสนขาว นางมะลิวรรณ อาจวิชัย 0.00 ไม่เข้าร่วม
59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ป.1-6 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย เด็กชายกฤษฎา เทพมงคล นางสาวอรวดี จำปาจูม 79.00 เงิน-อันดับ 1
60 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ป.1-6 อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย เด็กหญิงศรัญญา อุคำ นางสาวอักษร สุขเหลือง 0.00
61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป.1-6 เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร เด็กหญิงสุภัสสรา เสียงล้ำ นางทิพวรรณ ราชริวงศ์ 86.00 ทอง-อันดับ 3
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กชายสุริยกานต์ จำวงค์ลา 0.00
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี ้เด็กหญิงแพรวา โฆษะษุ นางมะลิวรรณ อาจวิชัย 0.00
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กชายนนทวัฒน์ อาจวิชัย 73.00 เงิน-อันดับ 4
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กหญิงอภิชญา ลาภามาตย์ นางสาวยุพาพร ทองออน 73.00 เงิน-อันดับ 4
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กหญิงรัชนีกร สายทอง
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กหญิงรุจิรีตน์ เอกวุธ นางสาวรุ่งฤดี เสียงล้ำ
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันชูโดกุ (เดี่ยว) ป.1-6 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี เด็กชายวัฒนพร วรชิน นางสาวรุ่งฤดี เสียงล้ำ 65.00 ทองแดง-อันดับ 1