ผลการแข่งขันโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

ลำดับ กิจกรรม คะแนน เหรียญ
1 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับป.4-6 91.63 ทอง อันดับ 1
2 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับป.4-6 87.67 ทอง อันดับ 2
3 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับป.4-6 66.50 ทองแดง อันดับ 10
4 กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับป.4-6 85.00 ทอง อันดับ 4
5 การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับป.4-6 92.00 ทอง อันดับ 1
6 การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับป.4-6 72.50 เงิน อันดับ 1
7 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับป.4-6 75.00 เงิน อันดับ 2
8 การประกวดมารยาทไทย ระดับป.1-3 93.50 ทอง อันดับ 1
9 การประกวดมารยาทไทย ระดับป.4-6 95.00 ทอง อันดับ 2
10 สาระดนตรี การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ขิม 7 หย่อง) ระดับป.1-6 72.33 เงิน อันดับ 1
11 สาระดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ระดับป.1-6 86.00 ทอง อันดับ 3
12 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับป.1-3 78.00 เงิน อันดับ 1
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับป.4-6 78.00 เงิน อันดับ 1